Основни известни рискови фактори за нарушения на здравето - Спинор България

Основни известни рискови фактори за нарушения на здравето

устройство за предпазване от вредните влияния на телевизори и монитори
Защитните устройства. Устройството „Форпост – 1“
09.12.2016
Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм
Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм
22.12.2016

Основни известни рискови фактори за нарушения на здравето

Проблемът за негативното влияние на компютъра върху човешкото здраве се решава в две направления. Това не е фалшиво артикулиран проблем, тъй като са натрупани много доказателства, че мониторите на персоналните компютри (ПК) и клавиатурата оказват негативно влияние върху техния ползвател. Ето защо, на първо място се налага да бъде разгледан ефектът на радиацията от мониторите на ПК върху растителния и животинския свят. На сним. 1 са изобразени растения, които са били под влиянието на радиация от монитори в продължение на 10 дни и на разстояние от 50 см от екрана на монитора без защита от ефектите на торсионните полета (вляво). На сним. 2 са показани отклоненията от нормалното вертикално положение на клоните на палмите под въздействието на излъчванията на монитора в продължение на 14 дни.

spinor-29

(1)

На сним. 1 (вляво) ясно личи потискащото въздействие на радиацията от монитора върху естествения растеж на растенията. В материали от Първия конгрес на Европейската асоциация по биоелектромагнетизъм са приведени факти, потвърждаващи негативното влияние на мониторите на ПК върху живите организми. А. М. Лавердур (Франция) провежда експеримент с плодови мушици, за да определи биологичния ефект при излагането на радиация на споменатия вид. Плодовите мушици се намират на разстояние от 50 см в предната част на екрана на монитора по време на периода на ембрионалното им развитие (сним. 3) и целият период на тяхното развитие.

spinor-30

(2)

В серия от тестове, проведени с групи от 500 яйца във всяка, процентът на смъртност сред възрастните се е увеличил значително с 14% в контролната група и 31,9% в групата, изложена на радиацията на монитора на ПК (сним. 3).

(31)

(3)

1 – контролна група;

2 – нива на смъртност на плодовите мушици, които са изложени на радиацията на монитор по време на тяхното ембрионално развитие.

3 – нива на смъртност на плодовите мушици, изложени на радиацията на монитор по време на тяхното по-късно развитие;

4 – плодови мушици под защита.

Развитието и поведението на плъхове след престой в зоната на влияние на монитори на ПК са коментирани в материалите на Р. Рус и Г. Колин (Франция). Животните са поставени в кутии от плексиглас и са поставени пред компютърен монитор на разстояние от 60 см от центъра му. Установено е, че от момента на раждането облъчените животни и от двата пола имат съществено изменение на теглото. Проведен е и „шоков тест“ с възрастни животни, като е използван електрошок, за да се определи прагът на чувствителност и реакциите на животните. Установено е, че прагът на чувствителност значително нараства в групите, подложени на облъчване и че тяхната подвижност е в степени по-малка (сним. 4).

spinor-32

(4)

1 – смъртност на контролната група от мъжки плъхове;

2 – смъртност на мъжките плъхове, намиращи се под монитора;

3 – мъжки плъхове под защита;

4, 5, 6 – същото съотношение, но при женски плъхове.

При плъховете радиацията води до психически и поведенчески проблеми. Влиянието на излъчванията на монитора на ПК върху развиващи се кокоши ембриони са изследвани от Бети Ф. Сискен и др. учени в тази област в САЩ. Тестовете са проведени в три инкубатора от дърво и пластмаса. В продължение на 5 дни яйцата са поставени на разстояние 50 см от екрана на монитора. Резултатите от предварителния тест са показани на сним. 5.

(5)

(5)

1 – контролна група;

2 – кокоши ембриони, намиращи се под влиянието на излъчванията на монитора по време на периода на ембрионалното развитие;

3 – ембрионите се намират под защита от негативното влияние на ТП.

Диаграмата показва, че броят на ембрионите с отклонения в развитието в групата, подложена на облъчване, е 1,5 пъти по-висока в сравнение с тези, които не са облъчени. Наблюдава се забавяне в образуването на плода или изобщо липсата на такава. Ембрионите стават чупливи и са биологично слаби.

Биологичните системи общуват помежду си подобно на радиото чрез резонанс. Комуникацията се осъществява специфично на молекулярно ниво и всяко взаимодействие възниква със скоростта на светлината и във вид на уникален честотен модел. Водата играе значителна роля като посредник за тази комуникация, тъй като тя усилва и изпраща предварителни сигнали. Водата има памет. Тя има свойството да съхранява информация за продължителен период от време, разглеждана под формата на течни кристали. Способността на водата да поддържа модели на информация произтича от възможностите на геометрията на нейните молекули да образуват много и различни по структура форми.

Честотата на информационните модели се корени в структурната мрежа на водата. Капацитетът за съхранение на информация във водата е безкраен. Електромагнитните полета могат да въведат „информационен модел“ във водата. Въпреки това, ако е отпечатан моделът на скаларните нехерцови вълни, той се съхранява много по-продължително време. Рейн съобщава, че скаларният нехерцов модел във водата може да се съхранява успешно до три седмици. Като цяло, водата започва да се приема като посредник между материалните и фините енергийни светове. Подобно твърдение се базира на способността на водата да натрупва, съхранява и предава енергия и скаларни информационни модели.

Светлината комуникира с много фини енергийни тела. Както обяснява Бирден, в действителност съществуват два вида биофотони. Единият вид – в действителност е скаларен фотон. Той не може да се открие от конвенционални средства. Скаларният фотон е изключително фино явление. Скаларните фотони пътешестват в хипер пространството и вакуума, който, разбира се, е дом на много фини енергийни тела. Наред с информационните модели, биофотоните са украсени, така да се каже, или по-конкретно, могат да бъдат украсени посредством програмиране на полето на разума. Скаларният фотон осигурява активна информация и като такъв той се явява стимул за самоорганизирането и комутацията в действията на клетките.

Скаларната вълна може да създава вибрации, които възникват по време на компресия и релаксация на въртящите се електрони. Разпределението на скаларните вълни изкривява локалното пространство-време. Когато това се случи, баланса на потенциала на вакуума се нарушава и натрупаната енергия може да се извлича. (Понякога това се отнася до точката на нулева енергия. Когато състоянието на равновесие се наруши, виртуалните частици от физическия вакуум на пространството се превръщат в елементарни частици, които могат да се наблюдават. Тогава те могат да бъдат използвани в електрически вериги, които произвеждат свободна енергия.)

Интересно е, че един от начините за възникване на скаларни вълни е използването на спирали, състоящи се от две преплетени жици навити под тази форма. Електроенергията се доставя в противоположни посоки, в резултат на което се наблюдава взаимно унищожаване на видимите елементи на електромагнитната енергия и тя остава скаларна. Ако такава картина се излъчва от болни клетки, картината на заболяването ще се предава на всички клетки в организма. Ядрото на клетките може да се разбира като кондензатор. Когато енергията се натрупа в ядрата на клетките, тя може да бъде многократно подлагана на цикъла заряд-освобождаване, като по този начин осигурява енергия и електричество за различни процеси в биологичните и небиологичните нива.

На клетъчно ниво скаларните вълни зареждат биопотенциала, който се явява основен за функционирането на клетките. Клетките реагират по-силно на магнитните и електрическите влияния, както и на по-високия заряд. Сега те са в състояние да превръщат и обработват повече енергии в светлинна такава и ги натрупват в клетките във вид на ултравиолетова светлина. Минималният потенциал или заряд за активиране на ДНК за клетъчното делене става по-лесно постижимо. По-високият потенциал позволява на електроенергията, която се нуждае от РНК за разчитане на ДНК. Когато РНК сканира, така да се каже, ДНК с пълната гама от ниски честоти (нашата еволюция), холографски тя създава проекция на ДНК. Когато РНК топологически се свърже с тази проекция, се създава копие на ДНК за репродукция. Такава невероятно сложна и разумна обработка възниква в тази микросистема.

Има индикации за това, че технологията на торсионните полета се изследва в последните 10 години в Русия. В западния свят Бирден говори за скаларно-вълнови технологии. Изглежда, че понятията скаларен и торсионен са синоними в различните полукълба на планетата. Текущите публикации широко използват терминът торсионни. Други източници включват термините аксионни и въртеливи полета. Вероятно в близко бъдеще ще се появят някои водещи направляващи указания, които ще спомогнат за обединението на всички тези концепции и понятия.

През последното десетилетие в Русия няколко изследователски групи са провели обширно проучване, наречено „Торсионни полета“. Акимов казва, че в световната периодика се намират препратки към 10 000 изследвания на торсионните полета. Основният научен труд на тази тема принадлежи на над 100 учени. Половината от теоретиците на торсионните полета са от Русия. Акимов също посочва, че първият торсионен генератор е построен през 1980 г. в Русия. Създаването на торсионния генератор предоставило на руските учени огромни възможности както за експерименти, така и за практически резултати. Съгласно някои руски учени, торсионните генератори са способни да симулират необичайни трикове, направени от физици. Освен това установяват, че те са в състояние да създават нови явления, а не присъщите за физиката. Днес, торсионните полета могат да бъдат открити по различни методи.

Източник: http://www.spinor.kiev.ua/bibl.php?p=75

А.Р. Павленко „Компьютер TV и здоровье, издание шестое“