Общи условия за използване на сайта spinor-bulgaria.com

I. Общи положения
Чл.1. Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на КРЕСОН ГРУП ЕООД и предоставяните чрез тях услуги, уреждат отношенията между КРЕСОН ГРУП ЕООД (наричано по-долу за краткост Доставчик) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия, Интернет страница на КРЕСОН ГРУП ЕООД е страницата https://spinor-bulgaria.com.
Чл.2. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.
Чл.3. Spinor-bulgaria.com е онлайн магазин за продажба на продукти в сферата на бизнеса и иновативните технологии. Онлайн магазин spinor-bulgaria.com е собственост на фирма:
КРЕСОН ГРУП ЕООД, регистрирано в Tърговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201524402, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красна поляна, ж.к. Красна поляна – 2, ул. „Сирма Войвода“ No 16, тел.: 0895 686 008, Електронна поща: gchaev@gmail.com.
Чл.4. Публикуваната информация в https://spinor-bulgaria.com е общодостъпна в интернет.

II. Потребители
Чл.5.  Потребители по смисъла на настоящите Условия са две категории:
ал.1. нерегистрирани потребители (гости).
ал.2. регистрирани потребители, които доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.
Чл.6. КРЕСОН ГРУП ЕООД обработва личните данни на физическите лица, при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита. Повече за обработването на личните данни може да научите в обявената Политика за поверителност.

III. Поръчка
Чл.7. След кликане на бутона „Купи“, потрбителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Пазарската чанта“.
Чл.8. За осъществяване на поръчка до електронния магазин, е необходимо потребителя да посочи:
– Валиден e-mail адрес;
– Адрес за доставка на стоката и фактуриране;
– Лични данни– двете имена и телефон за контакт;
– Съгласие с общите условия;
Това действие има правно обвързваща сила, като потребителят получава потвърждение за получена поръчка на посоченият e-mail адрес, с което се счита, че договорът е сключен, но това все още не задължава доставчика да достави поръчаната стока.
Чл.9. В случай, че поръчаната стока е с изчерпана наличност, доставчика уведомява потребителя в рамките на 2 работни дни за това и ако птребителя не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока, поръчката може да бъде анулирана. В случай, че е направен превод по сметката на доставчика, сумата се възстановява на потребителя до 3 работни дни от момента на анулиране на поръчката, по банков път на посочена от него банкова сметка.
Чл.10. Поръчки в електронния магазин Spinor-bulgaria.com се приемат 24 часа в денонощието, всеки ден. Поръчки се обработват от Понеделник до Петък от 9.00 до 18.00 часа. Поръчки, направени и потвърдени от доставчика до 15:30 ч., се обработват и изпращат на същия ден. Поръчки,постъпили при доставчика след 15:30 ч., се обработват на следващия работен ден.
Чл.11. Потребителя има право да откаже направена поръчка, по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до следният имейл: info@spinor-bulgaria.com,  без да е необходимо да упоменава причини за отказа, като каже или впише двете си имена и номера на поръчката.

IV. Доставка
Чл.12. Доставчикът потвърждава по e-mail или по телефона готовността си за доставка на стоката. След потвърждаване на готовност за доставка, стоката се предава на куриер, с което доставчикът се освобождава от риска, който се прехвърля върху куриера. Доставчикът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
Чл.13. Срокът на доставка на стоката, считан от деня, следващ потвърждаването от страна на доставчика на готовността за доставка е до 4 работни дни за територията на България.
Чл.14. Доставката се извършва на точно посоченият от потребителя адрес или до офис на СПИДИ в съответният град.
Чл.15. Ако потребителя не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на СПИДИ да получи в срок стоката, доставчикът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.
Чл.16. При посочени неверни данни, сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката доставчикът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
Чл.17. При предаване на стоката потребителя или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от потребителя адрес.
Чл.18. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални дефекти и други щети следва да бъдат съобщавани незабавно на доставчикът.
Чл.19. При отказ за получаване на стоката, потребителя дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че потребителя не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

V. Условия за пазаруване – цена и начин на плащане
Чл.20. Артикулите в онлайн магазин spinor-bulgaria.com следват да бъдат закупени от потребителите на обявените в съответната валута цени и при настоящите условия. Начините на плащане и сроковете за доставка в онлайн магазин spinor-bulgaria.com са описани в страницата – Доставка и плащане. При заплащане с банкова карта, потребителя задължително трябва да направи регистрация в сайта.

VI. Гаранция
Чл.21. За всяка закупена от онлайн магазина стока потребителят може да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законна гаранция за съответствие на закупената стока с договора за онлайн продажба.
Чл.22. В допълнение и извън законната гаранция някои от стоките могат да имат и търговска гаранция.

VII. Право на рекламации
Чл.23. Съгласно Закона за защита на потребителите и правилата за електронна търговия, потребителят има право на рекламация при: констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения размер, несъответствие с обявената търговска марка. Рекламацията се предявява до пет работни дни след закупуването на стоката. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира заменяне на стоката с нова или отбив от цената.
Чл.24. В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:
Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, наранена, ползвана).
Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай че е имало включени такива.
Чл.25. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, и са съгласно тарифата на куриерската фирма, която потребителя избере да използва. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането, в срок от 3 работни дни след като бъде върната стоката.

VIII. Условия за копиране на информация
Чл.26. КРЕСОН ГРУП ЕООД дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин spinor-bulgaria.com.
Чл.27. Забранява се копирането на текстове и снимки от spinor-bulgaria.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини, без писмено съгласие на КРЕСОН ГРУП ЕООД или без да се цитира източникът, като се постави следния текст: „Източник: онлайн магазин spinor-bulgaria.com като „онлайн магазин spinor-bulgaria.com“ е линк към http://spinor-bulgaria.com/.
Чл.28. КРЕСОН ГРУП ЕООД не предоставя и не прехвърля по какъвто и да начин на Ползвателя или Клиент изрично или косвено право върху патенти, авторски права, търговски марки, или информация (в това число търговска тайна) и каквито и да било други Права на интелектуална собственост притежавани, ползвани или държани на правно основание от КРЕСОН ГРУП ЕООД.
Чл.29. КРЕСОН ГРУП ЕООД не придобива авторски права върху материалите и информацията която Ползвателя качва в Онлайн магазина.

IX. Отговорности и задължения
Чл.30. Електронен магазин spinor-bulgaria.com не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, както и в случай на забавяне на пратката поради липса на наличности, изчакване на нов внос, нова партида от производство или забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответните стоки.
Чл.31. В случай че няма възможност да бъде осигурен желаният от Вас артикул или се предвиди забавяне на комплектоването на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или с писмо, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.

X. Заключителни разпоредби
Чл.32. КРЕСОН ГРУП ЕООД си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.
Чл.33. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
Чл.34. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.
Чл.35. В случай че части или цели разпоредби на настоящите Общи условия бъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тази разпоредба ще бъде считана за самостоятелна спрямо останалите разпоредби и няма да засегне действието и приложимостта, на която и да било от останалите разпоредби.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА
Органите, регулиращи дейността на КРЕСОН ГРУП ЕООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

  • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
  • тел: 0700 111 22
  • email: info@kzp.bg
  • адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

  • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
  • тел: 02/91-53-518
  • email: kzld@cpdp.bg
  • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2