Компютрите и детското здраве - Спинор България

Компютрите и детското здраве

Синдром на компютърния стрес
Синдром на компютърния стрес
27.12.2016
Мониторите на лаптопи като източници на ЕМИ
Мониторите на лаптопите като източници на ЕМИ
03.01.2017

Компютрите и детското здраве

Компютрите и детското здраве

Компютрите и детското здраве са наболял проблем в съвременните общества, на който заслужава да се обърне специално внимание. Днес, в модерния свят съществува изключително мощна индустрия, която е съсредоточена в масовото производство на компютърни игри. Огромен брой компании се борят помежду си за първенство на пазара, като създават понякога увлекателни и сложни, друг път агресивни и пълни с кръвожадни герои игри за деца от всички възрасти, но понякога зрителите на тези компютърни игри се оказват и твърде малки деца, които по силата на своите анатомо-физиологични особености са най-чувствителни към външни влияния с негативен характер, особено тези, чийто произход се корени в новите и все по-бързо развиващи се компютърни и други технологии. Оставени без родителски контрол в това отношение и без защита от потенциалните вреди за тяхното здраве, децата с удоволствие им отдават цялото си свободно време и внимание.

В тази връзка следва да не забравяме за големите опасности, които ги грозят и които могат да имат трайни и продължителни последствия върху тяхното здраве. Децата в значително по-малка степен от възрастните могат да контролират своето поведение и се увличат много по-лесно, поради липсата на добре изградена оценъчна способност. Те не могат в подходящия момент да се откъснат от телевизора и стават неволни зрители на изключително вълнуващи събития, които се разиграват на екрана пред тях. Тяхната психика е все още неустойчива, поради което продължителното време, прекарано в увлечение по компютърните игри, може да стане причина за нежелателни последствия и здравословни проблеми. Сред тях можем да посочим прекалената възбудимост (превъзбуда), формирането на определени типични в някаква степен и за епилепсията като заболяване негативни черти на характера като подозрителност, мнителност, враждебно-агресивно отношение към близките и околните, импулсивност, избухлив нрав и други. От всичко казано до тук не следва, че родителите (възрастните) в никакъв случай трябва да не допускат децата до компютър или телевизор, но е необходимо строго да се дозира времето, което те прекарват в занятия пред компютъра/ телевизора, особено в случаите когато няма устройство за защита от негативното влияние на торсионните информационни полета (ТП).

Трябва да отбележим, че през последните години се появи огромен брой литература за негативното влияние на телевизорите и компютърните технологии върху здравето на децата. По данни на редица изследователи нивото на здравето на хората, които прекомерно работят на персонален компютър (ПК) е значително по-ниско в сравнение с това на работещите в други отрасли – по данни на последни проучвания то е с 2-5 пъти по-ниско. Особена тревога обаче провокира ръстът на заболеваемост на сърдечно-съдовата система (с 4-5 пъти по-висока). Както е отбелязано в множество публикации, най-силно е влиянието на излъчванията върху съдовете на главния мозък.

При изследването на влиянията на електромагнитните излъчвания върху здравето на работещите на ПК, взимат участие три групи – деца на възраст от 9-10 години, 16-годишни деца и възрастни. Посочена е обща оценка за тяхното здравословно състояние и работоспособността на отделните човешки органи при отделни единични случаи преди и след работа с компютър по метода на Фол (метод за електропунктурна диагностика). Чрез метода на Фол успешно се предвижда подобна оценка за изменението на електропровода на определени биологично активни токове с помощта на измервателен уред за микроамперите и два електрода.

След обстойно проучване е установено, че оценката на работата върху съдовете на главния мозък е по-ниска при неработещите с компютър и на възраст до 40 години (46 изследвани) – 30% от случаите; при работа с компютър до 1 година (38 изследвани) – 36%; при работа с компютър до 3 години (19 изследвани) – 48%, при работа с компютър до 5 години (17 изследвани) – 57%.

По данни от изследванията на учения Е. Кострубин нарушенията във фронталните области провокират разсеяност и водят до депресии, понижение на творческите способности, понижение на работата на вътрешните органи, което се установява след работата с компютър и повишената заболеваемост на работещите на ПК.

Необходимо е да се отбележи, че се променя и активността на двете мозъчни полукълба. Открити са принципни различия в методите и способите на обработка на сензорната информация и идентифицирането на изображения между дясното и лявото полукълбо на мозъка. Тези различия се заключават в това, че лявото полукълбо отговаря за зрителното познание, като чрез последователна класификация и логически анализ придобива способността при грешки да оценява новия опит чрез сравнение със стария; едновременно с това дясното чрез структуриране дава първоначално пълно описание на изображението, движещо се към общото описание при формирането на цялостния образ при перцепцията. Хората с повишена активност на дясното полукълбо на мозъка са много по-продуктивни и работоспособни. Дясното полукълбо реагира на отрицателни емоции, а при тяхното отключване се проявява еуфорията. Положителните емоции се „абсорбират“ от лявото полукълбо, а при неговото отключване възникват отрицателните емоции.

Установено е, че при 10-годишни ученици за 20 минути работа с компютър активността на полукълбата на главния мозък се понижава 1,5 пъти повече. Това оказва влияние на умствените способности, тъй като понижава техния капацитет, и нарушава работата на нервната система – процес, който се наблюдава и при шизофренията. От гореказаното става ясно, че влиянието на електромагнитните излъчвания (ЕМИ) върху работещите на ПК на първо място понижава ефективността на съдовете на главния мозък.

В определени степени подлагането на влиянието на електромагнитните излъчвания от мониторите на компютрите водят до нарушение на обменните процеси в човешкия организъм, което се превръща в повод да бъде проведен подбор и анализ на урината на група от хора, работещи продължително време на компютър. Нейният химичен състав е анализиран по атомно-спектрален метод на многоканален спектрометър. Установено е рязко изменение на химическия състав на урината в групата, работеща с компютър. Количеството на алуминия в 16-годишни за 20 минути работа се повишава с 1,4 пъти, а за 1 час със 2,7 пъти; барият – съответно 1,3 и 1,8 пъти; калцият – 1,3 и 1,6 пъти. Наблюдава се повишение на нивата на стронция в урината с 36% при 16-годишни деца, които прекарват по 1 час пред компютъра. Едновременно с това рязко се понижава съдържанието на желязо и фосфор с 30-50%.

Както беше споменато по-горе зависимостта от компютрите съществува при всички възрастови групи. В контролна група (неработеща с компютри) изменението на съдържанието на минерални вещества за период на работа с компютър не превишава 20% и няма системен характер. Трябва да отбележим, че степента на изменения на минералния състав в урината зависи от продължителността на работа пред компютър, но в не по-малка степен и от възрастта на оператора. При възрастни хора излъчванията действат по-слабо, а минералния състав на урината се изменя за 2 часа при непрекъсната работа средно с 2,5 пъти, както е и при 16-годишните деца.

Проучихме потребността от такива минерални вещества с помощта на устройство за биотест. Съществува зависимост между потребността от минерални вещества и техния първоначален дефицит и непрекъсната работа на ПК. Например, до началото на работата дефицитът, определен чрез биотеста, е 0,5 г и за 2 часа той се повишава до 1,2 г или 2,4 пъти. Това е особено важно за жените, тъй като по данни на изследвания в периода на месечния цикъл се повишава дефицитът на калция, цинка и фосфора от 2 до 4 пъти. При децата дефицитът на минерални вещества в организма е от още по-съществено значение. При работа с компютър в продължение на 20 минути и първоначален дефицит 1 гр. за по-възрастни тази величина практически не се изменя, докато за 16-годишни деца тя се увеличава с 1,5 гр., а при 10-годишни деца стига до 9,5 гр. Става ясно, че електромагнитното излъчване на компютрите действа на човека, като нарушава обмена на минералните вещества в неговия организъм.

Разбира се, минералния обмен се нарушава и при редица заболявания. В. Лившиц (Русия) на основание на своите изследвания с крави получава данни за всички изменения, които настъпват в химическия състав в организма и са посочени в таблица 1.

От друга страна, е известно, че при определени заболявания се увеличава потребността от минерални вещества, както е посочено в таблица 2.

От сравнението на данните в двете таблици става ясно, че излъчванията на компютъра изменят химичния състав на урината подобно на някои други заболявания, на първо място онкологичните и други, свързани с умствената изостаналост.

Действащите санитарни норми отчитат, че имунитетът на децата към излъчванията на компютъра е много по-нисък и поради тази причина установяват по-кратък период от време, което децата да прекарват в работа с компютър – от 10 до 30 минути на седмица, в зависимост от възрастта им. Въпреки това тези нормативни изисквания не се спазват и децата прекарват пред компютъра по няколко часа на ден.

По данни на И. Навиков, до 40% от напусналите училище имат ограничен избор на професия заради здравословното си състояние. В период от 12 до 14 години процентът на момчетата с лоша механична памет се е увеличил от 11,9 до 28,5%, а при момичетата с лоша семантична памет се е увеличил от 9,4 до 19,2%.

Засега не съществува научно основание на вредите от радиацията на монитора на персоналните компютри върху здравето на ползвателя. Това води до факта, че действащите правила за размерите на радиацията непрекъснато се изменят въз основа на статистическите данни. Значителните разлики в оценките за въздействието на излъчванията на компютъра върху здравето на човека е свързано с това, че около компютъра се образува електромагнитно поле (ЕМП) с диапазон на честота от 3 Hz до 300 MHz и не всички действат по еднакъв начин върху човека. В САЩ стандартите налагат засилване на изискванията към вредните излъчванията в диапазон от 3 до 100 Hz, а редица изследвания не препоръчват до 1000 Hz. Високата ефективност на слабите електромагнитни излъчвания (ЕМП) се обясняват с факта, че сигналите в оказания диапазон имитират сигналите на клетките в отделните органи и цялостната система на организма, като ги отслабва или усилва. Поради това е необходимо да бъдат разгледани не толкова величините на напрежението на електромагнитните полета, но и техните частни характеристики. Във връзка с това през 1997 г. учените установяват допустимите параметри в два диапазона 5÷2 kHz и 2÷400 kHz, а не в един, както беше по-рано.

Таблица 1

Диагноза Съдържание на някои минерални вещества в кръвта (в мг/л)
Cu A1 Pb
Остра левкемия 85,6 712 18,2
Злокачествен рак 74,3 735 34,0
Здраве 64,2 602 32,9

Таблица 2

Списък със заболяванията, при чието лечение е необходима повишена употреба на определени минерални вещества.

Вещество Заболяване
Фосфор Ревматизъм, хипертония, остри респираторни заболявания, спад на невралната активност, болки в ставите, безсъние, главоболие, понижена полова активност, сърцебиене.
Желязо Ревматизъм, нервен стрес, понижен хемоглобин, разстройство на храносмилателния тракт, на половата и пикочно-половата система.
Калций Полипи (в носа, пикочния мехур, матката и др.), слабо развити костни тъкани.
Алуминий Отслабване на мозъчната дейност, нервни болести, цялостна слабост (особено в краката), отслабване на зрението, шум в ушите, катар на дихателните пътища и храносмилателната система.
Барий Умствена изостаналост, изостаналост в психическото и физическото развитие.

За да се защити здравето на ползвателя, особено когато става въпрос за деца, е необходимо обезателно да бъде приложен сертификат към компютъра с установени изисквания при неговото ползване в детски заведения.

Детски психиатри и психолози смятат, че в основата на голяма част от детските заболявания стои негативното влияние на телевизорите и компютрите. От друга страна, те смятат, че телевизиите по различни начини съзнателно или не кодират поведението на детето или младия човек, като го заставя да живее по законите на екранния свят.

Както показва опитът, идеите за защита от негативното влияние на торсионните полета (ТП) на мониторите на персоналните компютри (ПК) и другите електронни техники се възприемат трудно. Въпреки това не бива да забравяме, че съществуват многобройни доказателства и факти за негативните влияния на мониторите на персоналните компютри върху ползвателя даже при наличието на редица защитни устройства под формата на различни модификации.

Традиционните причини, дължащи се на преобладаващите условия, се отнасят не толкова към въпроса за защитата на самия ползвател от негативното влияние на мониторите на персоналните компютри, а фактически към всичко, което се заражда в сферата на научното познание.

Източник: http://www.spinor.kiev.ua/

А.Р. Павленко „Компьютер TV и здоровье, издание шестое“