Защитните устройства. Устройството „Форпост – 1“ - Спинор България

Защитните устройства. Устройството „Форпост – 1“

Защитните устройства. Стикерът „Спинор“
08.12.2016
Основни известни рискови фактори за нарушения на здравето
12.12.2016

Защитните устройства. Устройството „Форпост – 1“

устройство за предпазване от вредните влияния на телевизори и монитори

Устройство за защита от негативното влияние от мониторите на персоналните компютри и екраните на телевизорите

Специалистите от Националния технически университет, „Спинор Интернешънъл“ и Международния университет по биоенерготехнологии разработиха устройство за отстраняване на негативното влияние на торсионния компонент на електромагнитните излъчвания (ЕМИ) на мониторите на персоналните компютри (ПК), телевизорите и други електронни техники.

В разработката на украинските учени са използвани идеи за частичната дисперсия и отклоненията на левите торсионни полета, генерирани от мониторите на ПК, телевизорите и другите електронни устройства при тяхното взаимодействие с правите торсионни полета на защитните устройства. Подобно на това е взаимното влияние на торсионните полета на сгради и съоръжение върху линиите на геопатогенните зони (ГПЗ), които променят посоката на последните по такъв начин, че те се успоредяват със стените. Тези факти бяха установени от специалистите по биолокация в Рига. Принципът на взаимодействие на ТП на мониторите, телевизорите и в частност на ТП на защитните устройства е положен в основата на разработката.

Устройството, което защитава ползвателя на персонален компютър и телевизора от негативното влияние на торсионния компонент на електромагнитните излъчвания (ЕМИ) на монитора, представляват своеобразен генератор на статични форми на ТП. Устройството за защита на човека от негативното влияние на торсионния компонент на ЕМИ на видеомонитора се състои от два коаксиално поставени един на друг концентрични цилиндъра на еднаква височина, пространството между които е запълнено с полимер.

В литературата не са описани механизмите на образуване на формата на статичните ТП, но можем да предположим, че един от техните източници е електрическа система, възникваща при съприкосновението на две фази. Възникването на междуфазовите разлики на потенциала е тясно свързано с електрическата система, т.е. с асиметричното разпределение на заредените частици в повърхността на раздела: излишък на положителен заряд от страната на едната фаза съобщава за другата фаза на отрицателния заряд. Очевидно е, че междуфазовите разлики в потенциала възникват на границата между две фази и се явяват източник на поляризация на физическия вакуум или източник на форма на ТП, в резултат на което възникват торсионните компоненти. Някои от процесите, които се случват по време на формирането на електрическата система все още не са напълно изяснени, тъй като в този случай става дума за по-фини и сложни механизми.

Експериментално е установено, че цилиндрите като неутрализиращи елементи с помощта на биополимер създават прави торсионни полета, а в същото време като торсионен компонент на ЕМП на мониторите се явяват и левите ТП.

Полимерният материал се изхвърля в пространството между цилиндрите, предварително подложени на въздействието на определен генератор на ТП по времето на неговата полимеризация, което позволява осъществяването на въртелива поляризация на полимера.

Този процес е от решаващо значение за придаване на защитни свойства на устройствата, макар и частично използвани и в собствените полета коаксиално разположени между цилиндрите. В резултат на оформянето на статични ТП устройствата за защита значително се усилват и повишават ефективността си на защита. Устройството за защита се поставя в зоната на левите ТП на монитора, за предпочитане е пред него така, че единия край на устройството да бъде насочен перпендикулярно към оптическата ос на монитора (фиг. 27).

farpost-zastita-ekran-televizor-monitor farpost-zastita-ekran-televizor-monitor-2

Както бе посочено по-горе, лявото поле на монитора и правото поле на защитното устройство частично се компенсират едно друго, а некомпенсираната част на лявото ТП на монитора практически се отклонява на 180°, т.е. в областта на правото торсионно поле SR, генерирано от монитора. В резултат на взаимодействието на противоположно въртеливите движения на левите SL и правите SR торсионни полета и двете отслабват съществено, а сумарното поле, за монитора е стремеж към фоново изравняване.

Устройството за защита на ползвателя от негативното влияние на монитора на персоналния компютър (ПК) и другите електронни техники е материален носител, който е съвкупност от правилни геометрични фигури със съответстващи си повърхности, създаващи форма на статична поляризация на физическия вакуум, при което последните значително се увеличават поради подредбата на въртящите се частици на полимера или друга същностна част, която запълва свободното пространство вътре в устройството.

Устройството за защита на ползвателя от негативното влияние на монитора на ПК и другите електронни техники създава две прави статични форми на торсионни полета (ТП), разпространяващи се под формата на симетрични конуси на разстояние, зависещо от количеството материални предмети със съответстващи геометрични повърхности.

Разсъждения върху някои резултати от експерименти с устройството „Форпост – 1“

Изследвания, проведени в Украинския научно-хигиеничен център на Министерството на здравеопазването и Центъра за доброволно сертифициране „МIРА“ (Киев, Украйна), свидетелстват, че не се наблюдават никакви изменения в здравословното състояние на хората, работещи с устройствата за защита. Изследванията са проведени и с монитори с една и съща степен на защита от известните вредни за организма излъчвания. Преди началото на експеримента е определено здравословното състояние на всеки един от ползвателите.

Резултатите от анализа на здравословното състояние на подложените на експеримента ползватели на персонални компютри (ПК), които са били защитени от негативното влияние на торсионния компонент на излъчванията на монитора на ПК, свидетелстват за значително отслабване на тези влияния. Показателите на здравословното им състояние по време на целия експеримент не се изменя съществено, докато здравния статус на организма при потребителите на ПК без защитни устройства се наблюдава тенденцията към понижаване с времето. В сравнение с първоначалните данни за техните здравни показатели са се влошили с 20- 40 %.

Източник: http://www.spinor.kiev.ua/bibl.php?p=75

„Методы и приборы защиты от торсионного излучения“ Павленко А.Р.