Защитните устройства. Стикерът „Спинор“ - Спинор България

Защитните устройства. Стикерът „Спинор“

Защитните устройства. Устройството „Vernada Geo”
07.12.2016
устройство за предпазване от вредните влияния на телевизори и монитори
Защитните устройства. Устройството „Форпост – 1“
09.12.2016

Защитните устройства. Стикерът „Спинор“

Служителите на „Спинор Интернешънъл“ (Киев, Украйна) успяха да разработят устройства за защита на човека от т.нар. торсионни излъчвания (ТИ) на мобилните телефони, като разработиха дифракционна решетка с фрактална композиция, която е изработена в пръстеновидна форма и пресечни плоскости – схема на пространствените взаимоотношения с/във физическия вакуум, който създава благоприятни условия, при които споменатият фактор не възниква в локалната зона около телефона (фиг. 1). Според учените именно отсъствието на т.нар. леви торсионни полета (ТП) в зоната около мобилния телефон води до ефективна защита на човека от неговото негативно влияние.

spinor-1Описанието на взаимодействието на дифракционната решетка, закрепена на корпуса на мобилния телефон с неговите торсионни излъчвания, е подробно изложено в книгата на А. Павленко „Биобезопасна електроника. Стъпка отвъд хоризонта на официалната наука“. Академикът потвърждава, че устройствата за защита на човека от отрицателното влияние на ТП на мобилните телефони създават локална зона на физически вакуум около мобилния телефон, която, сама по себе си, защитава ползвателя от отрицателното действие на левите торсионни полета, присъщи за мобилните телефони без защитни устройства.

spiron-Protector-for-you

(2)

По-нататъшното усъвършенстване на дифракционната решетка се осъществява с разработването на устройството „Спинор“ (фиг. 2).

Устройството „Спинор“ неутрализира вредните за здравето на човека торсионни (информационни) компоненти на излъчванията на мобилните телефони и създава около телефона биобезопасна зона, без да предизвиква каквито и да било смущения в работата на мобилния телефон или другите електронни устройства.

През октомври 2005 г. учени от Украйна, Франция и Русия, провеждат във Франция съвместни изследвания на защитното устройство „Спинор“, също поместени в книгата на акад. А. Павленко „Биобезопасната електроника. Стъпка отвъд хоризонта на официалната наука“. От проведените изследвания е установено, че холографският резонатор „SPINOR” неутрализира торсионния компонент на електромагнитните излъчвания (ЕМИ) на мобилните телефони, както и че ефектите на тези защитни свойства се предават от защитения телефон на друг, който не е защитен, а самото предаване на защитните свойства не зависи от разстоянието на абонатите.

По време на проведена в Днепър пета международна научна конференция на тема „Енергоинформационното единство в света – една нова парадигма на технологичното развитие“, академик А. Е. Акимов (сним. 1, вторият отдясно) заявява следното: „Бих искал да насоча вниманието Ви към факта, че в хода на експеримента, проведен във Франция, бяха фактически демонстрирани следните три ефекта: 1-ят ефект е свързан с това, че вредните торсионни излъчвания на мобилните телефони изчезват от този апарат, на който е поставен неутрализатор; 2-ят ефект се заключава в това, че действието на този неутрализатор не се разпространява на апарати, които са просто наблизо, т.е. неговото действие е индивидуално; 3-ят ефект се състои в това, че при свързване на това устройство с друго без неутрализатор, независимо от степента на отдалеченост, този апарат е също защитен.

Бих искал да коментирам тези три ефекта от научна гледна точка. Първо, доколкото тези три холографски резонатора предизвикват известна въртелива поляризация в пространството, то е напълно естествено, че ТП в предела на зоната на неутрализация на излъчванията на мобилните телефони, не могат да излязат извън нея.

spinor-4Т.е. образно казано, ние сме „замразили“ това пространство и то се оказва непроницаемо за ТП на мобилния телефон. Вторият случай е свързан с това, че доколкото физически този апарат не е свързан с друг, то тогава е невъзможно да се предаде ефектът на поляризация, защото липсва посредник за извършване на трансфер, а радиусът на действие при работа с неутрализатор вътре в апарата, фактически се ограничава само в границите на самия апарат, т.е. с неговите физически граници. Третият ефект – дистанционното предаване на свойствата на неутрализация, от научна гледна точка също е разбираем, но е по-сложно за обяснение. В работата, която ние публикувахме преди 15 години, е посочено, че електромагнитните полета (ЕМП), за разлика от гравитационните и торсионните, имат една много важна особеност: всеки вид ЕМП, статичните електрически полета и вълните на ЕМП в тази зона на пространството, където те се наблюдават и присъстват, винаги пораждат торсионни компоненти. Това мнение днес е подкрепено в редица публикации и монографии, публикувани в чужбина. Ако има някакво устройство, което генерира ЕМП, то при всички случаи по продължението на неговите лъчи ще се наблюдава наличието на ТП. Налице е много важен фактор, свързан с това, че лъчите на ЕМП се явяват частици, които непрекъснато се въртят. Ето защо, ако ние създадем ТП, които да поляризират въртенето на тези фотони, то в този случай ние ще се сблъскаме със ситуация, в която те ще прехвърлят тази информация чрез въртене при движението на електромагнитните вълни“.

Следователно, важен фактор се явява това, че лъчите на електромагнитните излъчвания се явяват фотони, или частици, които се въртят – добре известен факт, посочен във всички учебници. Ако ние създадем излъчване, което да поляризира въртенето на тези фотони, то как те биха пренесли чрез въртенето си тази информация при движението на електромагнитните вълни?

От тази гледна точка не е учудващо, че такава поляризирана вълна, достигаща следващия апарат предизвиква същите въртеливи ефекти и в устройството на предавателя. В действителност всяка електроника, която се намира в трафика между тези два апарата, неизменно ще изпита върху себе си това въздействие.

Украинският учен В. Краснобрижев допълва обяснението на А. Акимов, по следния начин: „За да се приложи квантовата телепортация, т.е. прехвърлянето на статута на закрила от мобилния телефон, който е защитен, към друг мобилен телефон без защита, е достатъчно да се осъществи контакт между двата телефона, при което се създава линия на връзка или по-точно поточна линия, състояща се от тези два телефона. Явлението квантова телепортация се явява в един миг, който е независим от разстоянието или взаимодействието между частиците на една квантова система – т.е. два телефона. При такава неяснота се открива особена квантова форма на корелация на съставната система, която няма класически аналог. Тя възниква в система, състояща се от две или повече взаимодействащи си подсистеми и представлява особена суперпозиция на различни състояния. За подобни системи на флуктуация – измененията във въртеливите състояния – отделните части са взаимосвързани, но не посредством обичайните взаимодействия (класически корелации), ограничени например от скоростта на светлината, а посредством нелокални квантови корелации. В този случай измененията на една част от системата едновременно времето оказва ефект и върху останалите нейни части (дори разделени в пространството, в нейните граници или на безкрайно голямо разстояние). Т.е. в този случай в мобилния телефон без защита бива възпроизведено копие на първоначалното състояние на телефона със защита“.

По-нататък А. Акимов продължава: „Фотоните (да не се бъркат с фитони), наричани локализирани в пространството електромагнитни образувания, от които се формират електромагнитните излъчвания, пренасят в пространството енергия и информация. Доколкото електромагнитното излъчване служи за предаване на енергия и информация, то фотоните се явяват елементарни носители на енергия и информация“.

spinor-5Радиовълновият диапазон на излъчване – потокът на фотоните, а не моделираната радиовълна – е потокът на импулсите на фотоните от различна плътност или честота, вж. http://kanarev.inauka.ru, http://kanarev.com, което в рамките на квантовата електродинамика може да се разглежда като електромагнитно излъчване от потока на фотоните (фиг. 3).

Частиците, преносители на електромагнитни взаимодействия, се явяват своеобразен фотон (частица, която може да се представи като елементарно квантово възбуждане на електромагнитното поле).

Фотоните се поляризират, защото се въртят в една и съща плоскост и центробежните сили на инерция, действащи на централната маса на електромагнитното поле на фотона, увеличават техните радиални размери и го намаляват, по перпендикулярни плоскости на въртене. По този начин фотоните придобиват форма, различна от сферичната и по-близка до плоската. Фотоните нямат заряд, тъй като те се състоят от четен брой разнопосочни електрически и магнитни полета, които правят общия заряд на фотона, който е равен на нула.

С други думи, според теорията на А. Акимов, поляризираният фотон оставя по пътя си траектории от своите движения на въртене – поляризирани следи. Тези следи, наред с които фотоните, привлечени един към друг, действат като комуникационен канал между излъчените фотони.

Промяната на ъгъла на поляризация на един фотон става с помощта на торсионно смущение на друг фотон чрез това въртене – поляризиран канал. Ако предположението за скоростта на разпространение на торсионния сигнал е вярно, то той се явява скрит параметър, който е подобен на времето и се явява пространствено-времеви, както е споменато по-горе.

За сравнение, скоростта на комуникация на ТП е безкрайно голямо. Ако този метод се използва за предаване на информацията под формата на импулси, а след това ги изпрати с голяма честота, ние ще можем да изпращаме много повече, отколкото с помощта на цифровата информация, предадена от електромагнитни вълни. Но тук не става дума за квантов анализ на електромагнитните сигнали. В ТП няма никаква вълнова структура с върхове и спадове или „пакет“ от енергии. Впуснал се в напречно въртене, фотонът се свързва със съседния и мигновено осъществява пренос с получателя. Инерцията отсъства, доколкото във фотона няма маса и неговото усукване е случайно. Каквото и да се случва, това е състояние на преход на фотона в състояние на напречна поляризация, която може да се разширява по пътя към цялата Вселена.

Тази линия остава същата в пространството, докато не настъпи заличаване. Изследванията в тази посока все още са в начален стадий и се нуждаят от физико-математическо осмисляне и развитие. Затова ние използваме официалния модел на фотонни радиовълнови процеси, породени от въздействието на електромагнитните излъчвания на мобилния телефон и неговия торсионен компонент, които в същността си е холографски резонатор. Приведените по-горе експерименти, като например преноса на състояние на защита от мобилния телефон към такъв без защита, или по-точно информация за кохерентността на торсионните излъчвания на мобилните телефони със защита, може да се тълкува от позицията на нелокалния контакт по механизма на квантовата телепортация. В мобилния телефон със защита фактически се осъществява вълнови пренос на речта и цифровата информация, както и инверсия на леви торсионни полета в прави. Това все още е неизвестна поляризация на радиовълново предаване на реч и цифрова информация с използването на ротационно-вибрационни квантово-молекулярни характеристики на мобилния телефон със защита. Така както торсионното поле се поражда от въртенето на фотони, то неговото действие може да се прояви под формата на изменения в тяхното състояние на въртене.

Източник: http://www.spinor.kiev.ua/bibl.php?p=75

„Методы и приборы защиты от торсионного излучения“ Павленко А.Р.