Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм - Спинор България

Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм

Основни известни рискови фактори за нарушения на здравето
12.12.2016
Синдром на компютърния стрес
Синдром на компютърния стрес
27.12.2016

Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм

Въздействието на персоналните компютри върху човешкия организъм

torsionno-pole-generatorСърцето и мозъкът са своеобразни генератори на електромагнитни и торсионни полета, а цялото тяло има и излъчва свое уникално торсионно поле (наричано още от учения Бирден „скаларна аура“), която съдържа холографски най-дребните детайли за всеки жив организъм. Торсионното поле има свойството да предава своята пространствена конфигурация на други торсионни полета, както и да взаимодейства с тях.

34

фиг. 1

Съществуват убедителни доказателства за сложните по същността си и неблагоприятни за човешкото здраве ефекти на електромагнитното и торсионното излъчване на монитора на персоналния компютър (ПК) върху организма на неговия ползвател (фиг. 1).

Видове излъчвания от монитора на персоналния компютър (ПК) (фиг. 2)

От изследванията, поместени в редица научни статии и проведени с помощта на съвременни измервателни уреди, става ясно, че мониторът на ПК се явява мощен източник на няколко вида полета и излъчвания, сред които можем да посочим:

фиг.2

фиг.2

  • Рентгенови;

  • Ултравиолетови (315 – 400 нм);

  • Видими (400 – 700 нм);

  • Близки инфрачервени (700 – 1050 нм);

  • Далечни инфрачервени (1050 нм – 1 мм);

  • Електростатични и торсионни полета и др.

Мониторите на персоналните компютри излъчват електромагнитни полета (ЕМП) в много широк диапазон. В радиодиапазона тези полета се продуцират от монитора на персоналния компютър. За основен техен източник служат хоризонталното и вертикалното отклонение на индуктора, който сканира електронния лъч и работи в диапазон 15 ÷ 35 kHz. На разстояние от 50 см от екрана обичайното напрежение на електрическите полета е 1 ÷ 10 V/m. Видео изводите също продуцират електрически и магнитни полета с честота 50 или 60 Hz.

Първите съобщения за вредните влияния на видео изводите се свързват със заболяванията по кожата на лицето, констатирано от учени в Норвегия, Швеция и Великобритания. Изследване, проведено с повече от 300 души, показва, че подлагането на тези вредни влияния води до обрив на лицето, който се появява малко след като те започват своята работа с компютър. Ученият Нилсен дори тогава отхвърля идеята за появата на дерматит като алергична реакция от контакта с монитора на компютъра и изказва предположението за възможната роля на електростатичното поле на монитора при формирането на тези явления. Опитите да се намали електростатичният капацитет чрез заземяване на екрана от металната мрежа, като за целта се използват течности в стъклен съд с електролитен разтвор, които в някои случаи дават положителен резултат. Не по-малък успех има повишението (до 50%) на влажността в помещението и отстраняването на електрическите захранвания на подовите покрития. Въпреки това, няма абсолютна сигурност и не се отрицава възможността за действие в комбинация с други неблагоприятни фактори. Това мнение се споделя от мнозина учени днес, но Уедберг предполага възможността за влиянието на йоните във въздуха върху лицето, което се проявява под формата на кожни реакции у ползвателя на компютъра. Проучванията, извършени във Финландия, установяват, че електростатичното поле на видео изводите съществено изменя съотношението между положително и отрицателно заредените йони във въздуха в помещението, което увеличава съществено проблема със заболяванията на кожата. Въз основа на изявленията на множество пациенти, претърпели лечение на кожни проблеми при спиране на работата с видеодисплея, учените Суонбек и Блийкър провеждат редица тестове, които не дават еднозначни резултати. Суонбек е по-склонен към версията за електростатичните, а не електромагнитните полета. Съдейки обаче по резултатите на Акименко, електростатичните полета с напрежение повече от 1000 V/cm изменят интензивността на обменния процес в кожата, понижават бактериалната активност чрез увеличаване на относителната влажност на въздуха със 70% и практически могат да отстранят електростатичните проявления на електромагнитните полета (ЕМП). Токсикологични аспекти на офис пространството в наше време придобиват далеч по-голямо значение, отколкото когато и да е било, особено във връзка със използването на компютрите и други електрически устройства, а кожните проблеми се считат за една от формите на общи соматични вегетативни разстройства, които се срещат сред работниците, вследствие на влиянието на стресови социално-психологически въздействия.

Вниманието към спонтанните аборти при жените, работещи в близост до видео изводи, е провокирано след споменаването на такива случаи в редица публикации, издадени в САЩ, Канада, Великобритания, Дания, Швеция, Австралия и Полша. В допълнение наблюдаваните дефекти в развитието на децата, родени от такива жени, се считат за следствия от тератогенните влияния на електромагнитните полета (ЕМП), излъчвани от мониторите на персоналните компютри (ПК), въпреки че времето за наблюдение при формирането на тези заключения е очевидно недостатъчно.

През 1979 г. научните общности на различни страни се развълнуват по повод на статия на американците Уертеймър и Лийпър, публикувана в редица авторитетни списания. В нея учените се основават на собствените си изследвания, проведени в Денвър (САЩ), и съобщават за повишения риск от рак, особено левкемията при деца, живеещи в близост до електропроводи с високо напрежение и които са изложени на радиацията на техните електрически и магнитни полета с мощна честота (60 Hz).

Обсъжданите проблеми не остават на страна от научно-изследователските лаборатории и екипи от професионалисти. Опитите с кокоши ембриони на учения Делгадо показват тератогенното действие на нискочестотните магнитни полета (40 мкТл) с честота 15,6 kHz, а според опитите на Чанг и учените, които са негови съавтори, то получава ускорение, което предизвиква у мишките определени специфични тератогенни ефекти, въпреки че се извършва симулация не в пълния им обем – облъчването се извършва в пръстените на Хелмхолц.

Като най-коректни в контекста на настоящата постановката могат да се посочат данните от експеримент, проведен наскоро от група учени като Анисимов и съавтори. По време на изследванията вредното влияние върху експерименталните животни, произтичащо директно от монитора, позволило на учените с максимална точност да симулират всички аспекти на неговото влияние върху организмите на животните. В експеримента е забелязано увеличение на честотата на полетата на монитора, а вследствие на това появата на уретанови тумори при мишките, които са били излагани в продължение на 1 час дневно, пет пъти седмично, на електромагнитните полета на мониторите на персоналните компютри, което е показател за стимулиращото действие на излъчванията на монитора върху развитието на определени видове неоплазми.

В експеримент, проведен с плъхове, група учени изследват патогенното влияние на излъчванията на персоналните компютри върху животни, които вследствие на облъчването започват да проявяват изключително ниска жизнеспособност. Около половината от малките, родени от облъчени много преди самата бременност индивиди, са починали още през първите дни след самото раждане. Същата серия от експерименти е проведена и с бели мишки. Изследванията показват, че у тези от тях, които са били облъчени от монитора на персонален компютър, развиват стресови реакции, размера на бъбреците и тестисите им намалява значително и се извършва инволюция на централни органи, а имунната им система отслабва в значителна степен и води до хипертрофия на периферните органи.

Още по-стряскащи данни са получени при изследването на въздействието на монитора на компютъра върху попови лъжички и тревни жаби. Облъчването им в продължение на повече от 3 часа причинява смърт на животните. При по-продължително облъчване у поповите лъжички се наблюдават различни здравословни дефекти и аномалии – аненцефалия (липса на главен мозък), недоразвито сърце, крайници и др.

Други експерименти, проведени с живородени аквариумни рибки, показват, че под въздействието на излъчванията на монитора на ПК у рибките се наблюдава различна степен на дегенерация на половите жлези: намаляване на яйчниците с 3-5 пъти при женските и с 2-3 пъти на тестисите при мъжките, което води до пълна неспособност за възпроизводство на рибките.

По наши данни ефектите на радиацията на ПК насърчават растежа на амеби, дрожди и други. Сътрудникът на Института по биологични науки и кандидат на биологичните науки Владимир Аврамов установява, че възникването на мутации под въздействието на радиацията на мониторите на ПК върху растения и семена от Arabidopsis thaliana по своята интензивност е сравнима с облъчването в 30-километровата зона около Чернобил. Изглежда уместно да се привлече вниманието към тези аспекти на ЕМ, чиито ефекти върху функциите на зрението до известна степен са пренебрегнати от изследователите с оглед на сигурността при работа с персонален компютър. Съществува и вероятност от силни епилептични припадъци при гледане на телевизия, ако пространството не позволява достатъчно отдалечаване от екрана, сочат проучванията на редица учени в тази връзка.

Въпреки че от епилепсия страдат значително малка част от хората, по данни на Живонс и др. учени, при по-чувствителни индивиди, работещи на компютър или седящи по-продължително време пред екрана на телевизора, това може да предизвика припадъци, особено ако в качеството на компютър се използва монитора на телевизор. Въпреки това, тъй като мониторите на компютрите имат по-голяма сила на трептене, липсата на тази определена специфична структура ги прави по-малко способни да предизвикват подобни припадъци в сравнение с телевизорите.

Проф. Акио Мори от Националния университет в Япония, който изучава дейността на предния мозъчен дял на 240 човека на възраст между 6 и 29 години, които в различна степен са любители на видео игрите и гледането на телевизия, стига до заключението, че те са със значително намалена активност на мозъчната дейност. При анализа на получените данни, А. Мори обръща внимание на ритмичните бета и алфа показатели при различните хора, без значение дали се увличат или не по видео игрите и гледането на телевизия. Прието е, че префронталният дял на мозъка отговаря за емоциите и творческите способности. В същото време разпространението на алфа-ритмите сочи, че те са неактивни, а бета-ритмите показват активността на процеса на мислене. Хората, принадлежащи към нормалната група и по-малко увличащите се по видео игрите, бета-ритмите надделяват над алфа-ритмите и това съотношение не се променя, дори ако представителите на нормалната група не започнат да играят. От друга страна, при играчите, прекарващи до 7 часа на ден пред екрана, бета-ритмите почти отсъстват. В допълнение към разликите в мозъчната дейност А. Мори отбелязва неадекватното поведение на повечето от феновете на видео игрите – те значително лесно губят контрол и излизат от себе си, трудно могат да се концентрират и имат трудности в общуването с другите хора.

Други не по-малко важни феномени, свързани с непосредственото възприятие на човека от приемниците на магнитни полета, получава названието магнитофоасфен. Преди относително дълго време (открива го през 1896 г. Д‘Арсонвал) се появяват хора със затворени очи, които усещат проблясъци на светлина по време на облъчване на главата от променливи честоти на магнитни полета над 10 Hz при интензитет от порядъка на десетки мТл. Съществуват моменти, когато се е предполагало, че появата на магнитофосфена се дължи на влиянието на магнитното поле, което възбужда мозъчната структура. По-късно е открито явлението електрофосфен, което е сходно по усещания, възникващи по време на преминаването на електрическия ток с ниска честота през главата. Този факт има важно значение във връзка с получаващата признание в последно време роля на основния от неврохормоните, произведени от епифизата (щитовидна жлеза), мелатонин за влиянието на нискочестотните електромагнитни полета (ЕМП). Мелатонинът се синтезира директно в ретината при човека и животните и се смята, че играе важна роля в предаването на сигнали от окото към епифизата. Наскоро Олцес и други учени установяват в проведен от тях експеримент, че измененията на магнитните полета с интензивност 30 мкТл, която съставлява геомагнитното поле на Земята, значително променя съдържанието на мелатонина в ретината на плъхове. Олцес и неговите съавтори считат, че ретината на бозайниците участва в предаването на информацията на магнитното поле на централната нервна система. В допълнение към това, Прато и други учени в последните си проучвания посочват, че ефектите на въздействие на нискочестотните магнитни полета с ниска интензивност (141 мкТл) могат да се моделират от светлината, както и реализацията на този ефект чрез опоидната система. По-важното е обаче, че анализът на резултатите от това проучване може да бъде основополагащ за следното. Остатъчната у човека в наследство от животните аналогична система на възприятие на магнитните полета чрез рецепторната структура на ретината работи като електро- и магнитофосфен в импулсните нискочестотните ЕМП, които изпращат сигнали до мозъка при работа с компютърни монитори или екрани на телевизори. Това се явява друга причина за появата на стрес и за нарушение на нормалната функция на органите на зрението.

Твърде много битови уреди и електрически мрежи в нашите домове произвеждат електрически и магнитни полета с честота 50-60 Hz. Доколкото тези полета са значително слаби, статичното магнитно поле на Земята (около 400-500 MHz), или казано с други думи нейните електрически полета, трудно могат да бъдат определени като опасни за здравето на човека и разбира се, проучванията в това направление не получават адекватна подкрепа.

Къде всъщност се крият опасностите, засягащи ползвателя на персоналния компютър (ПК)? От наша гледна точка подходът към разбиране на природата на потенциално неблагоприятните за здравето на човека електромагнитни полета (ЕМП) позволяват теорията за торсионните полета (ТП), съгласно която ТП се явяват компонент на всяко ЕМП.

В допълнение се оказва, че лицата, работещи в електрическата промишленост (електротехници, електроинженери, помощен персонал, обслужващ телефонни и електрически линии) е по-вероятно да се разболее и да умре от левкемия и някои други видове злокачествен рак като рак на мозъка, на простатата и млечните жлези, отколкото работници в сфери на специалности.

В статията са приведени аналогични данни за заболеваемостта при локомотивните машинисти и техните асистенти. По отношение на заболеваемостта при машинистите и техните помощници заема първо място.

Какво остава за негативното въздействие върху здравето на човека от мобилните телефони. Изследванията в областта на биологичното въздействие на излъчванията на безжичните телефони потвърждават, че най-чувствителните системи в човешкия организъм се оказват нервната, имунната, ендокринната и половата. Реакцията на тези системи определят крайните ефекти на негативното въздействие върху здравето на човека като цяло. Както и при работата с монитор на ПК, зоната на облъчване е мозъкът и периферните рецептори на вестибуларния апарат, зрителните и слуховите анализатори. При това е очевидно, че различните участъци на мозъка и рецепторите носят отговорност за правилното и нормално функциониране на посочените по-горе критични системи в организма. Когато се използва клетъчен телефон с честота от 400 до 900 MHz дължина на вълната малко по-голяма от линейните размери на човешката глава и в този случай излъчванията въздействат неравномерно, т.е. при това могат да се образуват т.нар. горещи точки особено в центъра на главата. Експериментите с животни не дават никакви доказателства, тъй като нито едно от тях няма череп, подобен по размер и форма на човешкия. Поради това в последните години, голямо значение се отдава на изследванията, използващи сложни модели и изчислителни методи за анализа за поглъщането на енергии от различните структури на главния мозък. Изчисленията на абсорбираните енергии на електромагнитните полета (ЕМП) от човешкия мозък показват, че при използването на мобилен телефон с пикова мощност 2 W и честота на работа 900 MHz, напрежението на полето върху главния мозък (в областта на хипоталамуса) е от 20 до 30 W/m или 120-130 mkW/sm2.

Като се има предвид важната роля на кората на главния мозък и хипоталамуса в осъществяването на психичните функции на човека, можем да очакваме, че продължителното повторно въздействие на максимално допустимите стойности на ЕМП и съпровождащите ги информационни торсионни компоненти могат да доведат до психически разстройства, в това число към изменения в рефлекторната система, поведенческите реакции, нарушения на краткосрочната и дългосрочна памет, изменения в биоелектрическата активност в различните структури на мозъка.

Влиянието на ЕМП и техните информационни торсионни компоненти върху организма на човека са недостатъчно изследвани. Но е ясно, че това не остава без последствия. Достатъчно е да посочим многобройните експерименти с опитни животни, проведени във Франция, САЩ, Швейцария, Украйна и Русия, които потвърждават възможните въздействия на слабите ЕМП със свръхниски и ниски честоти и техните торсионни компоненти в биологичните обекти, особено на мозъка.

Освен това неподвижната поза под напрежение на работещия пред компютър по-продължително време и прикован пред компютърния монитор, води до прекомерна умора и болки в гръбначния стълб, шията, раменните стави, а интензивната работа с клавиатурата, което провокира повече болка в ставите на лактите, китките и палците на ръцете.

Работата на оператора предполага преди всичко визуално възприятие на изобразената на екрана на монитора информация, следователно техният зрителен апарат е изложен на значителна опасност при работата с персонален компютър. Факторите, най-силно влияещи на зрението се явяват следните:

  • Несъвършенства в начините на създаване на изображенията на монитора на компютъра. Този фактор включва в себе си:

– неоптимални параметри на схемата на извивките на електронния лъч на ЕЛТ;

– несъвместимост между параметрите на монитора на компютъра и графическия адаптер;

– недостатъчно висок достъп на монитора, разфокусиране на фона, недостатъчно намаляване на лъчите и ниските нива на другите негови технически характеристики;

– недостатъчна или прекалена яркост на изображенията;

Торсионни компоненти на електромагнитните полета (ЕМП).

  • Нефокусирана организация на работния плот, която се явява причина за:

– наличие на ослепителен блясък на лицевия панел на екрана;

– отсъствие на необходимата светлина на работното място;

– недобре преценено разстояние от погледа на оператора до монитора на компютъра или екрана на телевизора.

В добавка към всичко, работата на компютъра е съпроводена от акустични шумове, включително ултразвукове.

Възможното понижение на самочувствието на работещия пред персонален компютър се явява обект на изследователска програма на Националната академия на науките, Националния институт за защита на трудовата среда и професионалните заболявания в САЩ, научно-медицински учреждения в Швеция, Франция, Австрия, Япония и Украйна.

Въпреки че общата картина относно влиянието на компютъра върху човешкия организъм, описана по-горе, изглежда изключително мрачна и е необходимо да запомним, че подобни последствия са възможни само в случаите на абсолютно игнориране на проблема. Всеки, който използва компютър има задължението да бъде запознат с опасностите, които се изправят „пред лицето“ му, особено ако има възможността да ги победи.

Особено остро се пренебрегва проблемът за защитата и създаването на комфортни условия за съществуването на човека в неговата професионална и битова среда, намирайки начин да се предотврати загубата на професионална трудоспособност.

Източник: http://www.spinor.kiev.ua/

А.Р. Павленко „Компьютер TV и здоровье, издание шестое“