Wi-Fi излъчванията са опасни за човека, природата и всичко живо - Спинор България

Wi-Fi излъчванията са опасни за човека, природата и всичко живо

смъртоносното въздействие на мобилните телефони над човешкия ембрион
Мобилните телефони – съвременният бич за раждаемостта
12.05.2016
Торсионните полета
08.06.2016

Wi-Fi излъчванията са опасни за човека, природата и всичко живо

В статията са изложени резултатите от влиянието на излъчванията на Wi-Fi системите върху физическите свойства на природната вода като основна жизнена структура на природата.

Категорично, експериментално е установено, че свойствата на водата се изменят съществено под влиянието на Wi-Fi излъчванията, които се явяват основният канал за въздействие на изкуствените електромагнитни излъчвания върху живите структури. Посочено е, че с помощта на специално физическо устройство е възможно съществено намаляване на вредното влияние на Wi-Fi излъчванията.

М. В. Курик, Украински институт по екология на човека, проф. д.ф-м.н

А. Р. Павленко, Отворен международен университет за развитие на човека „Украйна“, проф. к.т.н.

Електромагнитният смог в средата, която човекът обитава

Съвременният свят принципно се различава от този, в който чвекът е живял няколко века назад. Едновременно с техническия прогрес на цивилизацията е привнесена и една невидима опасност – електромагнитното излъчване. Всички технологични полета в средата, която обитаваме са опасни за човека, както и за всички живи структури, тъй като тези полета не са естествени (природни), а изкуствено създадени от хората, а в човека няма вродени индикатори за наличието на такива полета в средата, която обитава. Това означава, че такива полета оказват много разнообразни влияния, без да са придружени от някакви неприятни усещания, а резултатите не се проявяват веднага като усещания и повечето хора не считат за необходимо да вземат предвид възможното влияние на електромагнитното лъчение. В действителност съвременната картина е изкуствено замърсена среда, кято човекът обитава и която изкуствените полета съществено влошават.

Изследванията на учените за последните десетилетия показват, че електромагнитнитната радиация е не по-малко опасна от атомната. Електромагнитният смог, взаимодействащ с вредните електромагнитни полета, частично ги потиска и нарушава биополето около човешкия организъм. Това води до понижаване на имунитета, нарушаване на нформационния и клетъчен обмен в организма и цялостното здравословно функциониране, както и предизвиква различни заболявания. Много учени по света от различни изследователски центрове доказват, че дори много слабото ниво на трайно влияние на електромагнитното лъчение (ЕМЛ) може да предизвика заболявания като рак, загуба на паметта, болест на Алцхаймер и Паркенсон, импотентност, унищожаване на роговицата на окото, понижаване на броя на червените кръвни телца. Особено опасни са електромагнитните полета за бременните жени и децата, както и способстват за нарушения в половите функции при мъжете и репродуктивността при жените. Днес ЕМИ са навсякъде в средата, обитавана от човека, тъй като те се създават от домакинските уреди и офис техниката, мобилните телфони и безжичния интернет или Wi-Fi системите. Особено рязко нараства напрежението в близост до полевите линии на електропредаватели, радио- и телевизонни станции, както и в метрото. На този фон съществено влияние върху човешкото здраве оказват магнитните бури.

Съвременното ниво на електромагнитния фон на Земята превишава естествените нива 200 000 пъти. Човешкият организъм е жива структура, както и растенията и животните, която не се намира в оптимални природни условия, които са се развили еволюционно в продължение на векове и хилядолетия, а в съвършено нови много по-тежки условия. Електромагнитната радиация се разпространява повсевместно и вредата от нея е излагането на населението на опасност в най-големите индустриални зони. Изследователите стигат до важен извод, че слабите и свръхслаби (фонови) ЕМИ захранват стотици и дори хиляди вата с висока честота за човека и са много по-опасни от ЕМП с по-висока мощност, но ниска честота. Причините се крият в това, че интензивността на такива полета съвпада с тази на излъчванията на човешкия организъм при нормално функциониране на всички негови системи и органи.

Във връзка с развитието на Интернет, за безжична връзка със световната мрежа широко разпространена става Wi-Fi системата. В последно време в Интернет се появяват множество статии във връзка с проблема опасни ли са за здравето Wi-Fi мрежите и се занимава с въпроса за ефекта на радиацията в този случай не само върху човешкия организъм, но и върху дърветата и другите живи системи.

От особено значение е, че в САЩ, например, поставят Wi-Fi в училищата и университетите. Родителите се опасяват, че безжичните мрежи нанасят непоправими вреди върху здравето на децата и подрастващите. Трябва да отбележим, че Wi-Fi действа на такава честота, каквато имат микровълновите печки. За човека такава честота съвсем не е безвредна. Публикувани са огромен брой изследвания, в които се доказва, че Wi-Fi влияе негативно на здравето на бозайниците, в частност на човешкото. В числото на болестите, провокирани от Wi-Fi, са рак, сърдечна недостатъчност, деменция и влошаване на паметта. В САЩ, Великобритания и Германия все по-чести стават случаите, в които премахват Wi-Fi в училищата, болниците и университетите. Днес официалното становище за Wi-Fi е признаването на вредите на мобилните телефони ВО3, но не и на Wi-Fi.

От цялото ни изследване ще стане ясно как влияят ЕМИ на Wi-Fi системите върху физическите свойства на природната вода. Заисълът на това изследване се състои в идеята, че човешкият организъм, както и всяка жива система, съдържа 2/3 вода и ако Wi-Fi изменя нейните свойства, това означава, че тези излъчвания влияят като цяло на функционалното състояние на живите организми и функционалното здраве на човека. Ние нееднократно доказваме, че водата се явява най-високо чувствителният индикатор за изкуствените ЕМИ.

Освен това бяха проведени експерименти с новото устройство „Vernada Geo“, което неутрализира или отслабва влиянието на ЕМИ на Wi-Fi върху водата.

Методика на експеримента

В качеството на водата като индикатор за ЕМИ се използват два типа вода: пакетирана питейна вода „Моршинска“ и питейна вода от градската водопроводна мрежа (питейна вода). С помощта на стандартизирани прибори измерваме следните характеристики на водата: рН – определител за киселинно-алкалния баланс; σ – специфична електропроводимост на постоянния ток в µkSm; ТДС (трансдермална предаваща система) – обща концентрация на разтворими примеси на водата в мг/л; ОВП – окислително-възстановителният потенциал на водата в mV. Измерванията на тези параметри проведохме за проби от водата преди и след влиянието на Wi-Fi и след употребата на защитните устройства.

Резултати от експеримента

Водата индикира ЕМИ на Wi-Fi

В таблица 1 са приведени резултатите от измерванията на параметрите на природната вода „Моршинска“ след влиянието на ЕМИ на Wi-Fi устройство.

Влиянието на ЕМИ на Wi-Fi върху свойствата на водата

Таблица 1

Тип вода

pH

σ

(µSm)

ТДС

ОВП

(mV)

Моршинска (преди) (1)

7.74±0.02

148±5

14±5

+180 ±10

Моршинска (след) (2)

7.49

124

80

+240

Ефект от Wi-Fi

-0.25

-24

-14

+54

От таблица 1 следва, че характеристиките на водата се изменят съществено. Времето на облъчване на водата е половин ден. Увеличаването на времето на облъчването на водата води до определени стойности на насищане по величините σ, ТДС и ОВП, характерът на измененията по рН, което зависи от характеристиките на водоиндикаторите.

Таблица 2

Тип вода

pH

σ

(µSm)

ТДС

ОВП

(mV)

Дестилат (преди) (1)

7.30

145

79

+215

Дестилат (след) (1)

7.16

46

27

+215

Ефект от Wi-Fi

+0.14

±0.02

+99

±5

+49

±5

0

±10

Питейна вода (преди)

7.27

604

335

+235

Питейна вода (след)

(4-часово облъчване)

6.96

610

370

+250

Ефект от Wi-Fi

-0.31

±0.02

+6

±5

+35

±5

+15

±10

От данните в таблица 1 и 2 еднозначно следва, че ЕМИ на Wi-Fi системите изменят основните физически характеристики на водата като индикатор за техните излъчвания. Това, на свой ред, означава, че системата Wi-Fi влияе както на водата, така и на всички приодни водни системи, съдържащи в своя състав междуклетъчна и вътрешноклетъчна вода.

Влияние на устройството „Vernada Geo“

За проверка на възможностите за използване на устройството „Vernada Geо“ против ефективните влияния на ЕМИ на Wi-Fi върху свойствата на водата като индикатор, взимаме предвид аналогични изследвания за измерване на параметрите на водата под влиянието на ЕМИ на Wi-Fi с прилагането на „Vernada Geo“  и съпоставяне на данните с резултатите от влиянието на тези излъчвания без използването на защитно устройство. Получените резултати са представени в Таблица 3.

Таблица 3

Величинни изменения на параметрите на водоиндикатора под влиянието на ЕМИ без защита и с употребата на „Vernada Geo“ .

Тип вода

pH

σ

(µSm)

TDS

(мг/л)

ОВП

(mV)

Без защита

-0.17

±0.02

-20

±5

-3

±5

-3

±5

Защита

+0.20

±0.02

-20

±5

-46

±5

-3

±10

Както става ясно от данните в таблица 3 с помощта на използвания водоиндикатор ЕМИ от Wi-Fi системите, устройството „Vernada Geo“ не само понижава степента на измененията в параметрите на водоиндикатора, но и изменя в редица случаи характера на тези изменения, т.е устройството проявява определени генериращи свойства, способстващи за възстановяването на нормата на водоиндикаторните параметри. Това може само да означава, че устройството „Vernada Geo“ може да служи като защитно устройство срещу ЕМИ от Wi-Fi системите в определено пространство, в което се намира жива структура. Детайлното възможно използване на „Vernada Geo“  като защитно устройство, което възстановява биоенергийния статус в пространството все още предстои подробно да бъде изследвано.

Изследване на биоенергоинформационните свойства на водоиндикатора

Доколкото ЕМИ от Wi-Fi влияят на свойствата на водата, бяха изследвани непосредствените биоенергоинформационни свойства на водоиндикатора в облъчваните от Wi-Fi полета без допълнителна защита и чрез прилагане на устройството „Vernada Geo“. Идеята за такива изследвания се състои в следното. Ако в действителност се изменят физическите характеристики на водата под влиянието на ЕМИ от Wi-Fi, то тогава сме длъжни да прибавим към измененията биоенергоинфорационните свойства, т.е влиянието върху „облъчената вода“ трябва по някакъв начин да се прояви под формата на взаимодействието й с живите структури. Експериментално това бе проведено по следния начин. Природната, жива структура (в конкретния случай използвахме червените плодове на планински ясен), влизат в контакт с водата, облъчена или не от ЕМИ на Wi-Fi чрез биоенергоинформационното взаимодейстие между водата и живата структура, провокира промени във взаимодействащите си системи; забелязват се изменения в биоенергоинформационните свойства на всяка от взаимодействащите си системи.

При работата се измериха измененията на основните физически характеристики на водата, която влиза в контакт с природните структури и се сравнява с аналогични характеристики на водата, която не е взаимодействала с жива структура.

Резултатите от тези изследвания са приведени в Таблица 4.

Ефектите от влиянието върху живите структури (червените плодове на планински ясен) върху свойствата на вода, повлияна от ЕМИ на Wi-Fi без употребата на устройството „Vernada Geo“ и с неговото приложение.

Таблица 4

Тип вода

ΔpH

Δσ

(µSm)

ΔTDS

(мг/л)

ΔОВП

(mV)

Контрол

-1.02

±0.02

+717

±5

+555

±5

-860

±10

Wi-Fi   без

„Vernada Geo“

-0.62

±0.02

+749

±5

+473

±5

-865

±10

Wi-Fi с прилагането на

„Vernada Geo“

-0.34

±0.02

+850

±5

+429

±5

-864

±10

Анализът на получените данни ни дава основание да направим заключението, че биоенергоинформационното качество на водата, облъчена от ЕМИ от Wi-Fi, при използването на устройството „Vernada Geo“ е в пъти по-високо от това на пречистената вода без приложението на уреда.

Общи изводи

Проведеното в работата изследване ни позволява да направим следния извод. ЕМИ от устройствата за Wi-Fi могат еднозначно да бъдат изследвани с помощта на природно най-чувствителните свръхслаби ЕМИ, към които следва да отнесем и системите Wi-Fi. При измененията на свойствата на водата ЕМИ от Wi-Fi влияят на всяка жива структура (растения, животни и хора), като пряко изменя свойствата на водата вътре в живата система. Преките проучвания показват, че ЕМИ от Wi-Fi влияят негативно на всяка „жива структура“ и затова е целесъобразно да бъде поставено устройство за биобезопасност, за да се предпазите от вредното влияние на Wi-Fi, както и слабите биоенергоинфорационни процеси в природата. Възможността за защита на живите системи, обграждащи пространството като цяло, с помощта на устройство като „Vernada Geo“ следва детайлно да се изследва, но във връзка с първостепенното значение на въпроса за цялата природа на нашата цивилизация и да поставим целесъобразността на системи като Wi-Fi по-скоро като съмнителна.

В заключение можем да вземем предвид следното

Международната агенция по изследвания на рака (IARC – орган на Световната здравна организация със седалище във Франция) вече обяви радиочестотата EMF (RF), използвана за мобилна комуникация, за потенциално карцерогенна за човека, посочва изданието. Канцерогенът е химическо вещество или физическо излъчване, чието влияние върху организма повишава риска от рак.

Това са констатации не само на учените, но и на органите на ЕС. Наред със специалистите и няколко обществени организации се опитват да засилят предпазните мерки срещу използването на Wi-Fi и новите технологии, особено на обществените места като училища и болници.

В испанската фондация Vivo Sano изчисляват, че едно дете, което е на 3 години ходи на детска градина, а след това до 16 години посещава училище и по 10 хил. часа е изложено на излъчванията на безжичните устройства. В ЕС вече има действащ стандарт, които ограничава силата на излъчванията от устройствата за мобилна връзка.

Световната здравна асоциация отбелязва, че основният ефект от радиоизлъчванията е да нагрява тъканите на организма. Въпреки това, излъчванията на мобилните телефони в по-голямата си част абсорбират кожата, а температурата на мозъка и другите органи се повишава леко. Що се касае до мрежите Wi-Fi, то те влияят на мозъка в по-слаба степен, отколкото телефоните, отбелязва Елизабет Кардис от Центъра за изследвания на епидемологията на околната среда.

Въпреки това, благодарение на потенциалната канцерогенност на мобилните устройства, експертите препоръчват конкретни предпазни мерки.

1) Не притискайте телефона до главата, а използвайте слушалки;

2) да се постави точката за достъп до Wi-Fi на не по-близо от метър от местата, където хората пребивават по-продължително време (легло, бюро, диван, място за игри);

3) предавайте огромен обем от данни или гледайте видео само в случай че безжичната връзка на устройството с точката на достъп е добра (при повторно оказване на влияние от излъчванията на усилвателя);

4) използвайте клеми, за да контролирате захранването (например ECO DECT вместо DECT);

5) изключвайте точката за достъп, когато не я използвате, в противен случай устройството ще продължи да изпраща сигнали;

6) на обществени места е по-добре да инсталирате Wi-Fi мрежа за всички устройства или да се върнете към кабелен интернет.